Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

Jaarverslag 2022
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Voorwoord

Als instellingen die onderzoek doen, onderwijs geven en medische en veterinaire zorg bieden, staan we midden in de maatschappij. Goed, innovatief en maatschappelijk relevant onderzoek en onderwijs vereist een goede samenwerking tussen disciplines en vooral tussen mensen. Hoewel onze ambities om daarbij minder proefdieren te gebruiken groot zijn, erkennen we tegelijkertijd dat proefdieren nog nodig zijn.

We hechten eraan om open te zijn over het onderzoek waarbij we proefdieren gebruiken. Daarom publiceren we dit jaarverslag en heeft onze Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) een website met veel informatie. Daarnaast zijn we beschikbaar voor mediaverzoeken, communiceren we via social media en nemen we deel aan de maatschappelijke discussie over het gebruik van proefdieren en proefdiervrije methoden.

Goede zorg

Zolang we proefdieren gebruiken zijn we niet alleen wettelijk, maar ook moreel verplicht om ze goed te verzorgen en om een klimaat te scheppen waarin alle betrokken medewerkers in een veilige omgeving en in goede samenwerking gestimuleerd worden om de beste zorg te leveren aan de dieren. We noemen dit een Culture of Care. Eén onderdeel daarvan is de Culture of Care-prijs voor dierverzorgers en biotechnici die zich in dit opzicht onderscheiden en een stimulerend voorbeeld zijn voor collega’s. Ook het herplaatsen van gezonde ex-proefdieren om ze zo nog een goed leven buiten het laboratorium te geven, zien we als onderdeel van die Culture of Care. We doen dit samen met knaagdierenopvang Het Knagertje, Animal Rights en de Dierenbescherming.

Ambities

Alhoewel het aantal dierproeven dat door UU en het UMC Utrecht wordt uitgevoerd in de afgelopen tien jaar is gehalveerd, zien we dat de daling in de afgelopen jaren langzamer gaat. Daar zijn verschillende redenen voor, maar het lijkt erop dat de dierproeven die relatief eenvoudig te vervangen waren in de afgelopen jaren zijn beëindigd, en de dierproeven die nu nog uitgevoerd worden moeilijker te vervangen zijn. Meer informatie over de cijfers, trends en achterliggende informatie vindt u in dit jaarverslag. We blijven met vereende krachten doorgaan om ons doel, goed onderzoek en onderwijs met minder proefdieren, te realiseren.

Eén bijzonder feit wil ik hier graag noemen. Er is heel hard gewerkt aan de voorbereiding van een Nationaal Groeifonds-aanvraag voor een nationaal Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT). Het CPBT is een initiatief van de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het initiatief kent een groot aantal landelijke publieke en private partners. Samen met deze partners wil het CPBT een centrum realiseren voor het ontwikkelen en verspreiden van proefdiervrije innovaties en expertise. Het nieuwe centrum wil ook onderwijs, trainingen, advies en ondersteuning leveren om daarmee de acceptatie en het gebruik van proefdiervrije biomedische innovaties te versterken.

We zijn enorm trots dat het Nationaal Groeifonds inmiddels heeft besloten 125 miljoen euro voor het CPBT te reserveren. De komende periode worden de plannen aangepast, zodat daarna het programma echt van start kan gaan.

Samen met onze partners blijven wij ons inzetten om ons doel, goed onderzoek en onderwijs met minder proefdieren, te realiseren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook het komende jaar weer verdere stappen in die richting zullen zetten.

Josefien Kursten, lid Raad van Bestuur UMC Utrecht

Debbie Jaarsma => Decaan Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht