Jaarverslag 2022
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Copyright

© 2023 Universitair Medisch Centrum Utrecht en Universiteit Utrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

© 2023 University Medical Center Utrecht and Utrecht University. No part of this publication may be reproduced, stored in an automated database or made public, in any form or by any means, whether electronic, mechanical, by photocopying, recording or in any other way, without prior written permission.