3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Jaarverslag 2022
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

3V & transitie

Aan dierproeven worden strenge eisen gesteld. Eén daarvan is dat er alles aan moet zijn gedaan om Vervanging, Vermindering en Verfijning te realiseren. Wij zien daar streng op toe. Zo werken wij bovendien mee aan de transitie naar proefdiervrije innovatie.

Thema's

Dierproeven Utrecht 3V & transitie

Veel van onze activiteiten in 2022 droegen bij aan de 3Vs van Vervanging, Vermindering en Verfijning. Daarnaast omarmen wij het gedachtengoed van de transitie naar proefdiervrije innovatie (TPI). Dit houdt onder andere in dat het doen van dierproeven niet langer als de standaardmethode beschouwd wordt bij biomedisch onderzoek en onderwijs, maar dat veel meer direct de mens als uitgangspunt wordt genomen en dat er gewerkt wordt met New Approach Methods (NAMs). Om dit ook inhoudelijk maximaal te faciliteren is in 2022 het 3V Centrum Utrecht (3RCU) organisatorisch gekoppeld aan de IvD.

1

Advies en controle

Het 3Rs Centre Utrecht adviseert jaar in jaar uit onderzoekers over Vervanging, Vermindering en Verfijning. Samen met de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht controleert het 3Rs Centre Utrecht of de onderzoekers hierover ook daadwerkelijk uitgebreid verantwoording afleggen in hun projectvoorstellen voor dierproeven. Indien nodig wordt hierover advies gegeven.

2

3V-Stimuleringsfonds

Het 3V-stimuleringsfonds heeft een project ondersteund, waarbij honderd derdejaars studenten van de opleidingen Biomedische Wetenschappen (BMW) en studenten Life Sciences van de Hogeschool Utrecht (HU) deelnamen aan challenge based praktisch onderwijs. Daarin werden ze uitgedaagd om een onderzoeksstrategie te bedenken en toe te passen die helpt om onderzoek uit te voeren naar de veiligheid van geneesmiddelen zonder het gebruik van proefdieren. Hiermee werden de onderzoekers van morgen uitgedaagd en gefaciliteerd om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe proefdiervrije onderzoeksmodellen. Een mooi voorbeeld van de manier waarop wetenschap en onderwijs op het Utrecht Science Park met elkaar verbonden worden.

3

PREPARE en ARRIVE

Ook in 2022 promootten we bij onze onderzoekers de richtlijnen PREPARE voor voorbereiding van dierproeven en ARRIVE voor publicatie ervan. Ze vormen op dit moment de gouden standaard om goede wetenschap te bevorderen. De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht is betrokken bij een internationaal initiatief om voorwaarden op te stellen die fondsen kunnen hanteren bij het verstrekken van onderzoekssubsidies. De voorwaarden, waaronder toepassing van ARRIVE en PREPARE, dragen bij aan een goede opzet en rapportage van preklinisch onderzoek.

4

Systematic Reviews

Met de komst van Merel Ritskes-Hoitinga als hoogleraar Evidence-based transitie proefdiervrije innovatie is een begin gemaakt met de herstart van SYRCLE (the SYstematic Review Centre/Collaboration for Laboratory Experimentation) en daarmee met onderzoek en onderwijs in SRs. In 2015 is door SYRCLE de eLearing tool “Systematic reviews of animal studies” ontwikkeld. Deze wordt internationaal frequent gebruikt in het kader van de opleiding van biomedisch onderzoekers. Met het oog op continuïteit en een breder bereik is de tool geplaatst op het Europese Education and Training Platform for Laboratory Animal Science (ETPLAS).

5

Leven lang leren

De IvD verspreidt kennis over nieuwe ontwikkelingen binnen de proefdierkunde. We hebben in februari een online bijeenkomst georganiseerd voor het hanteren van muizen zonder gebruik van de staart. Ook hebben we begin van het jaar een experimental design-cursus gegeven om onderzoekers te ondersteunen in het opzetten van een proef met dieren. Op landelijk niveau dragen we bij door lezingen te geven en door actief deel te nemen aan het bestuur van de Dutch Association of Laboratory Animal Sciences en zitting te hebben in de redactie van het blad Biotechniek. We hebben bijgedragen aan een cursus voor medewerkers van andere instellingen die bevoegde mensen moeten registreren in hun organisatie. Daarnaast hebben we ons aangesloten bij een project van de Europese Commissie en dragen we binnen het consortium LAS-Learning bij aan online leermodules die op de ETLAS website gratis toegankelijk zullen zijn. Een van de modules waar we actief aan bijdragen, is die van de training competence assessor. Competence assessors zijn de medewerkers die anderen beoordelen in het doen van taken met proefdieren. Het past binnen het beleid dat in 2023 wordt gelanceerd om deze mensen van training te voorzien in het overdragen en beoordelen van kennis, kunde en gedrag. Daarop vooruitlopend werkt de IvD samen met andere opleiders in Utrecht verbonden aan het UMCUtrecht, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht.